Hot news:

Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice

Arhiva Teze 2018

Programul: Istorie: Studii Est – Europene

Participarea Italiei în al II-lea Război Mondial pe frontul din U.R.S.S.

Apariția și evoluția  formaţiunilor  politice de extremă dreaptă în România interbelică

,, de la Frumoasa la Cahul”

File din istoria satului Filipeni, raionul Leova

Întemeierea și evoluția coloniilor germane în sudul Basarabiei (1814-1940)

Pagini din istoria Lipovenilor. Cazul oraşului Cahul

Programul: Lingvistică. Literatură. Deontologie

Tehnici de redactare: realizarea compozițiilor privind particularitățile romanului postbelic

Izbânzile literare ale poeților români din perioada interbelică: G.Bacovia, I.Minulescu, O.Goga

Evoluție în limbă. Statutul predicatului nominal în sintaxa limbii române

Opţiuni de abordare a textului literar. Drama „Meşterul Manole” de Lucian Blaga

Metode de formare şi dezvoltare a competenţelor lectorale la limba română

Nicolae Dabija în literatură şi ediţiile periodice

Mitul personal în creația scriitorilor postbelici  (Anatol Codru, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Spiridon Vangheli)

Condiția umană în creaţia lui Marin Sorescu

Lumea necuvântătoarelor în operele scriitorilor români

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive

Fundamentele teoretice ale educației pentru toleranță

Rolul inteligenţei  emoţionale  în procesul  didactic    actual

Aspесtе pеdagоgiсе alе соmuniunii familiе-grădiniță privind fоrmarеa valоrilоr la prеșсоlari

Eficienţa comunicării  didactice în contextul stimulării comportamentelor pozitive a elevilor claselor primare

Eficientizarea  procesului instructiv – educativ la preșcolari prin diverse modalități

Educaţia pentru mediu din perspectiva dezvoltării durabile

Modalități  de  învățare  eficientă  a  citit – scrisului în clasa I-i

Influența sindromului arderii profesionale asupra motivării dezvoltării profesionale

Oportunități de realizare a educației ecologice la preșcolari

Dimensiuni metodologige ale formării  managerilor școlari într-o eră a schimbării

Particularitățile stilurilor de comunicare și impactul lor asupra relațiilor interpersonale ale elevilor

Arhiva Teze 2017

 

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive

Profesorul modern într-o epocă a schimbării

Rolul culturii națiоnаle în fоrmаre аtitudinii pоsitive lа preșсоlаri

Manifestarea comportamentului agresiv la adolescenţi

Optimizarea educației copiilor de vârstă preșcolară prin diverse modalități

Influențe ale mass-media asupra dezvoltării atitudinii și conduitei preșcolarilor

Problematica agresivităţii în societatea contemporană

Intervenția psihopedagogică la elevii hiperactivi și cu deficit de atenție

Sporirea motivaţiei elevilor la orele de biologie

Arhiva Teze 2016

Programul: Istorie: Studii Est – Europene

Perestroica și problema națională în URSS

Premisele prăbuşirii U.R.S.S.-ului

Manualul de Istorie în școlili din RSS Moldovenească-mijloc de îndoctrinare sovietică

Activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie ,,Ştefan Olteanu”din comuna Burlacu, Raionul Cahul

Percepţia artei moderne româneşti în perioada interbelică

Constituirea și activitatea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Reformele lui Alexandru al II-lea și\r\nconsecințele lor pentru Basarabia

Constituirea URSS context, cauze, semnificații și consecințe

Programul: Lingvistică. Literatură. Deontologie

Aspecte lingvistice ale figurilor de stil la nivel sintactic

Tehnici de redactare: Metodologia elaborării compozițiilor școlare

Dinamica flexiunii substantivale în Româna actuală

Parada Măștilor în oglinda fabulelor literaturii Române și Universale

Formarea competențelor de învățare la elevi la nivelul învățământului primar

Considerații referitoare la funcția sintactică de subiect în Limba Română

Dumitru Matcovschi – Autor de largă respirație

Eugeniu Coșeriu – Omul-Legendă în lingvistica contemporană

Circumstanțiale procesuale: Complementul modal și propoziția modală sub raport sintactic și comunicativ-pragmatic

Implicații sintactice în punctuație

Reflecții despre valoarea unor figuri de stil (Comparația și Antiteza) în creația Eminesciană

Importanța lingvistică și valoarea estetică a metaforei

Eficientizarea procesului instructiv – educativ la vîrsta preșcolară

Evoluția personajului feminin în dramaturgia Română

Dramele vieții și virtuțile omenești prin prisma operelor literare

Arhiva Teze 2015

Programul: Istorie: Studii Est – Europene

Politica externă a României independente (1878-1914)

Obținerea independenței României (1877 – 1878) și recunoașterea internațională

Relațiile politice dintre Republica Moldova și România 1991 – 2008

Politica națională în moldova sovietică (1944-1989)

Evoluția celor trei județe din sudul basarabiei în perioada anilor 1856-1878

Instaurarea regimului sovietic în basarabia și formarea republicii unionale

Reformele lui Constantin Mavrocordat în Moldova

File din istoria satului Slobozia Mare

Județul Cahul în cadrul României întregite.

Activitatea partidelor de dreapta în Republica Moldova

România la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)

Primul război mondial și Basarabia

Programul: Lingvistică. Literatură. Deontologie

Vibrațiile sufletului feminin în literatura artistică

Cultul rădăcinilor în literatura Română 

Didactica textelor lirice (simbol și simbolizare în creația Eminesciană)

Învățământul modern centrat pe formare de competențe în instituțiile din învățământul general

Considerații despre propozițiile bimembre în limba Română și limba Engleză

Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală

Aportul scriitorilor la dezvoltarea limbii Române

Valoarea educativă a operelor lui Ion Druță

Suita de idei și motive în opera lui Mihai Eminescu

Modalități de abordare a textului literar

Formarea competențelor de comunicare la elevii alolingvi la opere de limba și literatura Română

Categoria modalității în limba Română contemporană

Problema adaptării anglicismelor în limba Română actuală