Hot news:

Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate

Arhiva teze 2018

Programul: Tеhnоlоgii Infоrmаțiоnаlе în Instruirе

Utilizarea TIC pentru a facilita feedback-ul instant şi asincron în scopul îmbunătăţirii învăţării elevilor la orele de matematică

Impactul educaţional asupra elevilor prin folosirea calculatorului la pregătirea temelor pentru acasă

Îmbunătățirea procesului de instruire prin utiliarea softului geogebra

Tutoriale  de  învăţare  cu  aplicaţii    la  limba  română

Eficientizarea utilizării TIC în cadrul învățământului preșcolar

Optimizarea comunicării dintre profesor-elevi-părinți prin folosirea noilor tehnologii informaționale

Eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare la orele de matematică prin intermediul instrumentelor TIC

Impactul utilizării TIC în formarea competenței de comunicare la orele de limba română

Implementarea tehnologiilor informaționale la evaluarea cunoștințelor în orele de limba și literatura română

Implementarea noilor metodologii pentru disciplina educația civică bazată cu utilizarea TIC

Motivarea învățării active la studenți prin utilizarea tehnologiilor informaționale

Învățarea asistată de calculator. Aplicații educaționale interactive

Programul: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor

Consolidarea succesului antreprenorial prin implementarea mixului de marketing în cadrul  S.A. „Fabrica de Brînzeturi Din Cahul”

Sporirea eficienței economice prin dezvoltarea managementului desfacerii bunurilor în cadrul  S.C. „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL

Creșterea competitivității organizației prin majorarea calității produselor (în baza materialelor S.A. Fabrica de Brînzeturi din Cahul)

Asigurarea calităţii produselor textile prin controlul statistic al calității în cadrul Im „Laboratorio Tessile Mol” Srl

Siguranța alimentară și analiza riscurilor și punctelor critice de controlîn cadrul  întreprinderii SA „CAHULPAN”

Cultura firmei – parte integrantă a comportamentului organizaţional

Programul: Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii

Diagnosticul financiar al rentabilității activității întreprinderii

Contabilitatea decontărilor cu buget și perfecționarea acestora

Particularitățile activității întreprinderilor vinicole în Republica Moldova

Contabilitatea datoriilor și perfecționarea acestora

Аnаlizа formării și repаrtizării profitului ȋn cаdrul ȋntreprinderii

Contabilitatea mijloacelor fixe în sfera bugetară

Rolul optimizării cheltuielilor interne ale intreprinderii în sporirea profitabilității

Procedurile de control fiscal și eficiența acestora în Republica Moldova

Аnаlizа formării și repаrtizării profitului în cаdrul întreprinderii

Arhiva teze 2017

Programul: Tеhnоlоgii Infоrmаțiоnаlе în Instruirе

Crearea materialelor didactice video cu utilizarea TIC

Imроrtаnțа utilizării tеhnоlоgiilоr multimеdiа în instruirеа hаltеrоfililоr

CUtilizarea tehnologiilor informaţionale în stimularea creativitaţii elevilor

CÎmbunătățirea metodelor de învățare prin utilizarea internetului

Metode interactive de evaluare prin utilizarea TIC

Eficientizarea procesului de predare prin utilizarea instrumentelor TIC

Metode inovative de predare prin integrarea noilor tehnologii
informaţional comunicaționale

Utilizarea instrumentelor digitale moderne în procesul de instruire la disciplina ”Tehnologii de Comunicare Informațională”

Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale la matematică în ciclul gimnazial

Programul: Gestiunea financiar contabilă a afacerilor

Contabilitatea cheltuielilor și perfecționarea acesteia

Asigurarea întreprinderii cu mijloacele fixe şi analiza eficienţei utilizării acestora

Asigurarea stabilităţii financiare a băncilor comerciale

Contabilitatea stocurilor și perfecționarea acesteia

Rolul resurselor atrase în structura financiara a întreprinderii

Estimarea profitului întreprinderii și perfecționarea procesului de repartizare și utilizare a acestuia

Particularitățile gestiunii fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii

Pаrticulаrităţi de finаnţаre а întreprinderilor

Particularitățile activității de vinificație în Republica Moldova

 

Arhiva Teze 2016

Programul: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor

Perfecționarea activității de marketing în cadrul S.C. ,,GEBHARDT-CONSTURCT” SRL prin intermediul strategiilor

Perfecționarea sistemului de motivare în cadrul întreprinderii municipale construcții reparații drumuri și spații locative Cahul

Particularitățile Managementului în instituțiile prestatoare de servicii

Dezvoltarea și perfecționarea activității Managementului resurselor umane

Asigurarea calității produselor de panificație și patiserie în timpul procesului de producție

Eficiența utilizării forței de muncă la întreprinderea industrială S.A.„Cahulpan”

,,Probleme de creştere a eficienţei activităţii întreprinderilor industriale în condiţii actuale la S.A.Cahulpan”

Creșterea performanțelor serviciilor medicale prin îmbunătățirea continuă a calității

Estimarea eficientă a stabilității financiare la întreprinderile de producție

,,Gestiunea activității de depozitare și de stocare a mărfurilor în cadrul cooperativei de consum UNIVERSALCOOP CAHUL”

Managementul de criză ca modalitate de restructurare a activității întreprinderii municipale „APĂ-CANAL” Cahul

Perfecționarea managementului resurselor umane

,,Structura stocurilor de mărfuri, materie primă și materiale la întreprindere: starea și modalități de optimizarela S.A.Cahulpan”

Рrobleme și căi de creștere a eficienței activității întreprinderilor comerciale în condițiile actuale

Asigurarea viabilității întreprinderii agricole prin implementarea managementului strategic

Аsigurarea eficienței sistemului de management prin optimizarea investițiilor în cadrul organizației

Arhiva teze 2015

Programul: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor

Modalități de perfecționare a managementului resurselor umane

Asigurarea calității produselor în cadrul întreprinderii ,,IMPERIAL VIN” prin implementarea standardelor ISO 9001 și ISO 22000

Sporirea competitivității și calității produselor de panificație din cadrul SC „BEZMAN” S.R.L. prin implementarea managementului performanței organizaționale 

Metode de estimare și evaluare a riscurilor antreprenoriale

Creșterea competitivității organizațiilor prin reducerea costurilor de producție

Perfecționarea procesului de recrutare a personalului în sfera serviciilor

Managementul riscurilor în activitatea de creditare în cadrul BC „VICTORIABANK” SA

Diagnosticul eficienței gestiunii resurselor umane în cadrul S.A. „CAHULPAN”

Impactul utilizării eficiente a capacității de producție în cadrul S.A. CAHULPAN

Managementul schimbărilor organizaționale și problemele implementării lui în întreprinderea „RUBIN-216” S.A.

Eficiența activității întreprinderilor în condițiile economiei concurențiale

Controlul costurilor-partea integrantă a managementului costurilor în baza Î.M. „APĂ-CANAL” Cahul

Perfectionarea instrumetarului managerial in cadrul intreprinderii S.R.L. SAVIT-SIM

Identificarea riscurilor în activitatea de antreprenoriat